close
دانلود آهنگ جدید

جدول تناسب - فصل پنجم پایه ششم

جدول تناسب - فصل پنجم پایه ششم

بازديد: 1143

جدول تناسب - فصل پنجم

موضوع یا عنوان تدریس: فصل 5 درس اول (جدول تناسب) (صفحه ی 82-85)

نام کتاب : ریاضیات                    مقطع :ابتدایی            پایه ی : ششم   

زمان تدریس:45 دقیقه         مکان تدریس: کلاس درس  

روش تدریس : روش فعال یاددهی- یادگیری (براساس گام های گانیه)،دریافت مفهوم،تفحص گروهی

تعداد فراگیران : 35 نفر        نوع ارزشیابی: ارزشیابی ورودی-تشخیصی-تکوینی- پایانی

نام مدرس: سمیرارستمی چلکاسری

 شماره دانشجویی:900257193

 استاد ناظر:جناب آقای رضا پورشیخ

هدف نویسی :

اهداف کلی:آموزش جدول تناسب

اهداف جزیی:

یادآوریمفهومنسب

    2-بیاننسبتبانمادهایگوناگون

           3- بیاننسبتبینسهجزءیکمجموعه

           4-شناختمفهومنسبتبهعنوانیکیازمفاهیمکسر

5-یافتن نسبت بین اجزای مختلف یک مجموعه وبیان آن        

6- حل مسئله های مربوط به تناسب

  7- کسری  به نسبت های صحیح  های    بیان نسبت

8- بهکارگیریمفهومکسربرایمقایسهٔنسبتها

 -9تبدیلنسبتهایکسریبهنسبتهایصحیح

10- یافتننسبتبرخیاجزاییکمجموعهبادردستداشتننسبتهایدیگر

11-آشنایی بانسبتبینسهچیز

 

اهداف رفتاری:

شناختی:

1- نسبتها را با توجه به شکل بنویسند

2-نسبت  مشترک رادر مسئله  با توجه به کسرها بنویسد(نسبتپولحمیدبهمجید 3 به 4 ونسبتپولمجیدبهسعید 6 به 5 است نسبتپولاینسه نفرراپیداکنید.)

3-نسبتسهمهرفردراازکل  بهدستآورد،یعنیبایدیکردیفبهنامکل  بهردیفهایجدولاضافه کندکهعددمربوطبهاینجدولبرابرمجموعسهنسبتاست

4-مقایسهٔنسبتهابهمقایسهٔکسرهاتبدیلمیشود. درنوشتنکسربهواحدعددهاتوجهشود. نسبتدومقدار 2 به 5 است،میتوانیمبگوییمنسبتایندومقدار 4 به) 10دلیلاینموضوعرابایکتساویکسرینشاندهند)

5-نسبتها  کسری رابه عدد طبیعی بنویسند(برایاینکهعددهایکسری  رابهعددهایطبیعیتبدیلکنیمبایدمخرجآنهاراازبین ببریم)

6- نسبتها را به نمادهای گوناگون بگوید وبنویسد(بیانایننسبتها میتواندبهشکلهایگوناگونیباشدتوجهکنید: نسبت 1به 3 یا 1 و 3 رادرنوشتنفارسینسبتهااستفادهمیکنیمامادربیانریاضیمیتواننوشت: 1:3 یا به صورت کسر)

7-حلمسئلههایمربوطبهتناسب را به راحتی حل کند

 

عاطفی:
*دانشآموزان برای طرح مسئله ازخودعلاقه نشان میدهند
*دانشآموزان با احترام به سخنان معلم گوش فرا میدهند

روانی.حرکتی:
*دانشآموزان باکمک وراهنمایی معلم میتوانند برای نسبتهاشکل ترسیمکنند


*بادقتوظرافت به کمک وسایل آموزشی سعی درحل مسئله کنند


*درفعالیتهای گروهی به صورت هماهنگ با گروهکار گروهی انجام بدن

،گروه بندی

سپس دانش آموزان را گروه بندی می کنیم سعی می کنیم به صورت اختیاری باشد .

 

  وسایل ورسانه های آموزشی لازم:

1) طرح درس ،تابلوی کلاس، گچ رنگی

2)کتاب درسی، تمرین های کتاب

3)خود بچه ها،کارت تشویق

4)کارت گروه بندی

5)میوهای پلاستیکی

6)تصاویر مستطیل که نسبت های یک مسئله را نشان دهد

رفتار ورودی : فعالیت  آغازین ( قبل از تدریس ) معلم ابتدا شروع به احوالپرسی با دانش آموزان می کند دانش آموزان با سلام و احوالپرسی گرم با ذکر صلوات در جای خود مینشینند.

الف-  برقراری ارتباط: سلام ،سلامخانومای  من  حالتون خوبه؟
بله....خداروشکرکههمگی خوبید.ازخونه که درمیایید بیرون حتما لباسای گرم بپوشید تاسرمانخورید 
خب  تا  منوسایلموجابه جا میکنم شما تکالیف جلسه ی قبلتون رو بزارید روی میزتابیام ببینم.
اما قبلشحضور وغیاب داشته باشیم
- حضور وغیاب: حضور غیاب دانش آموزان با در نظر گرفتن وضع جسمی و روحی و برقراری ارتباط عاطفی باآنان  .

-ارزشیابی ورودی-پرسش آغازین:بچه ها از درس قبل کسی چیزی یادش هست  از چند نفر که با ویژگی درسیشون آشنا هستیم میخواهیم که بیایند که درس قبلی رو توضیح بدهند 

د-دیدن تکالیف:گروهاول:تکلیفتون فعالیتضربعددهایتقریبیبود ه شما برو پای تخته ،  گروه دوم:تکلیفتون فعالیتجمعیاتفریقعددهایتقریبیآفرین به تلاشتون خب شما همبرو پای تخته
گروهسوم:تکلیفتون 4 کسرتقریبیاعشاریرابهصورتعددمخلوطتقریبیبنویسد.آفرین دخترای من عزیزم شما بروپای تخته         گروهچهارم:تکلیفتون  محورهارابهتوجهبهواحدتقسیمبندیکردهوعددرارویمحورها یاعدادنشاندهید .بودشمابعد از این افراد که پای تخته هستند برید وتوضیح بدید.

گروه پنجم(تکالیفتون عددمخلوطرابهصورتعدداعشاریبنویسد. )باتقسیمصورتبرمخرجکسر( بودشما برید بعداینا

گروه ششم (تکالیفتونعدداعشاریتقریبیرابهصورتکسراعشاریتقریبیبنویسد بود توی گروه شما، تو بعد اینا برو پای تخته

 گروه هفتم شما بایدمحورهایعددهاراباواحدهای 1 و 10 و 100 و 1/ 0 رسم میکردیدبرای هر محور عدد هایی داده بودم که باید روی جدولها پیاده میکردین شما 4نفری برین شکلها رو بکشید وشما  یکی توضیح بدید

آفرین برهمه ی شما دخترای من که تکالیفتون خوب انجام دادید.دخترای منکه پای تخته هستید نمونه سوالاتتونوحل کردید؟تک تک بگید چه جوری حل کردید؟و....

گام اول درتدریسگانیه
                           ایجاد انگیزه
با داستان شروع (ایجاد چالش باسوال آخر)روزی یه مرد دانایی به  اوستاکار  بیسوادی گفت بخاطر این   که  حق کارگرات ضایع نشه، در محاسبه دستمزد       کار گرات رو اینطوری باید  حساب کنی که  نسبت سهم

   کارگراولی رو به دومی 4به 13 ونسبت سهم اولی  به سومی رو 8به 18 بدی مرد عاقل رفت واین اوستا ی ما منظور اونو متوجه نشد حالا مونده بود باید چی کار کنه؟       

شما باید بهش کمک کنید وبگید چه کار کنه؟

جوابش بمونه  برای آخر کلاس بچه های گلم

(دریافت مفهوم)

 

گام دوم(آگاه ساختن یادگیرنده از هدف)

حالا به درس امروزما خوب گوش کنید تابتونید به اوستای قصه ما کمک کنید

گام سوم (یادآوری پیش نیازها ودانش قبلی)

ارزشیابی تشخیصی:( آنچه دانش آموزان کلاس ششم میدانند)

با نسبت وتناسب کلاس پنجم آشنا شده اند(صفحه 36الی 41)-1

2-جدولنسبتوتناسبرابهدرستیمیکشندوازآندرحلمسئلههایریاضیاستفادهمیکنند

سپس آزمونی کتبی تک سوالی،به صورت  گروهی به عمل میاوریم تا ببینیم چقدر پیش زمینه درس جدید رو دارن ، ازبین 7 گروه 5نفره (7نفر از هر گروه یک نفر) راانتخاب کرده تک به تک پای تابلو برده واز آنها توضیح چگونگی حل آن را می خواهیم  

گام چهارم(تحریک ذهن به وسیله مواد آموزشی)آنقدر کار شود درمراحل مجسم ونیمه مجسم تا رمز گردانی  شود

مرحله مجسم

5سیب6پرتقال10نارنگی پلاستیکی رو سر کلاس می آوریم وازدانش آموزیک گروه  میخواهیم نسبت  هر یک از آنها را به دیگری وبه کل میوها بگوید

چند بار این کار رو تکرار میکنیم واز دانش آموزان میخواهیم که جواب را بگویند

حال می گوییم که اگر ما سیبها را دو برابر کنیم چه اتفاقی برای پرتقال و نارنگی ها می افتد؟ یک گروه رو انتخاب میکنیم تا این کار را به صورت عملی انجام دهند وبچه ها ببینند پاسخ دهند

 

مرحله نیمه مجسم نسبتهایزیرراباشکلنمایشدادهمیشوند

 (درصفحه83نسبتسهجزءیکمجموعهرامیبینیماگر به فعالیتاینصفحهنگاهکنیدمیبینیدکهنسبتپولحمیدبهمجید4به۷وحمیددبهسعید۶به۵استوازمانسبتپولاینسهنفرراخواسته) بنابراینبرایاینکهنسبتپولاینسهنفررانسبتبههمبهدستبیاوریمبایدبهحمیدکهنسبتیمشترکبینمجیدوسعیداستتوجهکنیمسهمحمیددرنسبتاول  4تاودرنسبتدوم۶تااستکوچکترینعددیکههمبر4وهمبر۶بخشپذیرباشدوچکترینعددیکههمبر 4 وهمبر 6 بخشپذیرباشد،عدد 12 است

  نسبت حمید به  نسبت مجید  12 به    21

نسبت حمید به سعید12به10شد

بخشی از تمرینهای کتاب را باهم در کلاس حل میکنیم

گام پنجم(فراهم ساختن  هدایت در یاددهی یادگیری)

طبق گروهبندی  هرگروه از قبل مستطیلهایی ازجنس مقوا آورده تا شکل نسبتهای مسئله را درآن بکشد فعالیتها وکار در کلاسها را حل میکنند وشکل نسبتهای آن را میکشند واز هر گروه دو نفر را صدا زده  یکی شکل تناسب رانشان میدهد ویکی توضیح میدهد  (در واقع رمز بر گر دانی میشود)

گامهای 6و7و8 از مرحله ی4و5 درحال اجرا بوده(فراخوان عملکرد- فراهم ساختن بازخورد- ارزیابی عملکرد)

درگام فراهم ساختن بازخورد  اگر دانش آموزان  خوب کارشان را انجام  میدادن  معلم باتکان دادن سرش تایید میکند ولی اگر مشکلی بود آن را توسط اعضای گروه رفع واگر اعضای گروه نتوانستند توسط دیگر گروها  رفع مشکل میشود

 

گام نهم (افزایش یادگیری ومرور درس)

بچه های خوبم حالا دیگه شما شدید یه خانم عاقل مثل مرد عاقل قصه مون بگید ببینم اوستای قصه ما باید چی کار کنه؟

جمع بندی، رفع نقص، مرور درس

و بعد از دانش آموزان پرسیده می شود که امروز چه فهمیدید .هر جا مشکل احساس شد به وسیله دانش آموزانی که خوب یاد گرفته اند توضیح داده میشود

 

ارزشیابی پایانی: امتحان کتبی یک سوالی که کل محتوای درس درآن باشد

تعیین تکلیف:

تکلیف خلاقانه:اتاق خود را اندازه گرفته نسبت عرض به طول اتاقش ،نسبت  اندازه طول به عرض اتاق ،طول به محیط وعرض به محیط را بنویسد.

تکلیف تمرینی و برنامه مکمل :تمرینهای کتاب در دفتر نوشته وحل شود

 

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 29 شهريور 1394 ساعت: 9:46 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی